Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina-servicios-fiscal

Auditoria Socio-Laboral Vila-Real

CONTRACTACIÓ LABORAL

 • Contractes de treball en general i contractació d’alts directius.
 • Pactes d’exclusivitat, no competència i confidencialitat. Estrangeria.

ASSESSORIA EN RECURSOS HUMANS

 • Sistemes retributius.
 • Plans de pensions i previsió social complementària.
 • Polítiques i protocols de conducta. Prevenció de riscos laborals.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I RELACIONS LABORALS

 • Pactes i acords d’àmbit col·lectiu.
 • Convenis col·lectius.
 • Convenis d’empresa.
 • Vaga.
 • Tancament patronal.

REORGANITZACIONS SOCIETARIAS I DES-CENTRALITZACIÓ PRODUCTIVA

 • Transmissió / Successió d’empresa.
 • Contractació i subcontractació d’activitats.
 • Auditoria laboral i de Seguretat Social.

ACOMIADAMENTS I REESTRUCTURACIONS

 • Acomiadaments individuals.
 • Acomiadaments col·lectius.
 • Expedients de regulació d’ocupació de suspensió de contractes o reducció de jornada.
 • Expedients concursals.
 • Modificació col·lectiva de condicions de treball.
 • Trasllats col·lectius.

ARBITRATGE I LITIGIS EN L’ORDRE JURISDICCIONAL SOCIAL

 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Procediments individuals de tota mena.
 • Procediments de conflicte col·lectiu i impugnació de convenis.
 • Recursos de suplicació i de cassació. Recursos d’empara.

PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS I CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS

 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Defensa en procediments sancionadors.
 • Accidents de treball.
 • Liquidació de deutes de la Seguretat Social.
 • Recursos contenciós-administratius.