Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

pagina servicios fiscal en Villarreal

Calendari Laboral 2023

Les empreses han de confeccionar anualment (conforme al que disposa el Conveni Col·lectiu aplicable) el calendari laboral s’exposarà en lloc visible al seu  centre de treball.

A les festes assenyalades per a la Comunitat valenciana, cal afegir les 2 de caràcter local de cada municipi i si escau, els dies que el Conveni aplicable estableixi com a no laborable si escau.

El temps de treball es computa tant al començament com al final de la jornada diària el treballador es trobi en el lloc de treball habitual.

L’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l’any el 10% de la jornada de treball, en tot cas es respectaran els descansos legals i es preavisarà el treballador amb una antelació mínima de 5 dies.