Asesoría Jose Benjamín Beltran i Miralles

Gestió Integral Empresa Vila-Real

Gestió Integral Empresa Vila-Real Benjamín Beltrán li ofereix un servei excepcional de la millor qualitat en matèria de gestió i assessorament a Autònoms i PIMES. Donem emplenament a totes les obligacions formals de l’empresa en matèria fiscal, laboral, comptable, jurídica i mercantil.   ¡Ocupi del seu negoci! …i deixi’ns fer a nosaltres tot el treball necessari per […]

Assessoria Comptable

Gestió Comptable Vila-real Qualificats professionals, i els programes informàtics més avançats de el sector, ens permeten l’elaboració d’una comptabilitat precisa i ajustada a les seves necessitats, amb la qual tractarem d’aconseguir la millor fiscalitat possible. Comptabilitats, anàlisi d’estats financers, emissió d’informes. Legalització llibres oficials. Dipòsit Comptes Anuals. Elaboració de balanços i informes filial- sucursal a […]

Auditoria Socio-Laboral Vila-Real

Auditoria Sociolaboral Vila-real CONTRACTACIÓ LABORAL Contractes de treball en general i contractació d’alts directius. Pactes d’exclusivitat, no competència i confidencialitat. Estrangeria. ASSESSORIA EN RECURSOS HUMANS Sistemes retributius. Plans de pensions i previsió social complementària. Polítiques i protocols de conducta. Prevenció de riscos laborals. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I RELACIONS LABORALS Pactes i acords d’àmbit col·lectiu. Convenis col·lectius. […]

Assessoria Jurídica-Mercantil

Solucions legals per a tots els clients Departament Jurídic Mercantil a Vila-real ofereix serveis d’assessorament i consultoria legal i judicial, tant en l’àmbit empresarial com personal, abastant diferents branques i especialitats de el Dret. El client trobarà en el nostre despatx, paquets complets de serveis per a solucionar tots els tràmits derivats de la seva […]

Assessoria Jurídica-Laboral

Assessoria Jurídica-Laboral Vila-real A través d’un equip de professionals identificat amb els principis de el client, ofereix un assessorament integral que cobreix totes les necessitats empresarials en l’àmbit de les relacions laborals, utilitzant sistemes avantguardistes que permeten major comoditat per al client i una perfecta aplicació de les obligacions legals vigents. Contacta’ns Assessorament i gestió […]

Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal Vila-real L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars és dut a terme per professionals titulats, que acumulen anys d’experiència en la matèria. La prestació dels nostres serveis es realitza de forma personalitzada i adaptant-se a les necessitats precises dels nostres clients, buscant en tot moment racionalitzar les càrregues impositives dins el marc de […]

Auditoría Socio-Laboral Villarreal

Auditoría Socio-Laboral Villarreal CONTRATACIÓN LABORAL Contratos de trabajo en general y contratación de altos directivos. Pactos de exclusividad, no competencia y confidencialidad. Extranjería. ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS Sistemas retributivos. Planes de pensiones y previsión social complementaria. Políticas y protocolos de conducta. Prevención de riesgos laborales. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES Pactos y acuerdos de ámbito colectivo. Convenios […]

Asesoría Jurídica-Laboral Vila-Real

Asesoría Jurídica-Laboral Vila-Real A través de un equipo de profesionales identificado con los principios del cliente, ofrece un asesoramiento integral que cubre todas las necesidades empresariales en el ámbito de las relaciones laborales, utilizando sistemas vanguardistas que permiten mayor comodidad para el cliente y una perfecta aplicación de las obligaciones legales vigentes. Contáctanos Asesoramiento y gestión de […]

Asesoría Jurídica-Mercantil Villareal

Soluciones legales para todos los clientes Departamento Jurídico Mercantil en Villarreal ofrece servicios de asesoramiento y consultoría legal y judicial, tanto en el ámbito empresarial como personal, abarcando diferentes ramas y especialidades del Derecho. El cliente encontrará en nuestro despacho,  paquetes completos de servicios para solucionar todos los trámites derivados de su introducción en nuestro […]

Gestión Contable Villareal

Gestión Contable Villarreal Cualificados profesionales, y los programas informáticos más avanzados del sector, nos permiten la elaboración de una contabilidad precisa y ajustada a sus necesidades, con la que trataremos de conseguir la mejor fiscalidad posible. Contabilidades, análisis de estados financieros, emisión de informes. Legalización libros oficiales. Depósito Cuentas Anuales. Elaboración de balances e informes filial- sucursal a la casa matriz. Elaboración de balances […]